ผู้ชนะการเสนอราคา

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณ
จ้างเหมาเก็บชยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน วันที่ 1 เมษายน 2563- 30 มิถุนายน 2563 รวม 3 เดือน รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63 105,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63 6,514.00
จ้างเหมาซ่อมเสียงตามสายในพื้นที่หมู่ที่ 1 และ 3 ตำบลบ้านกวาง ตามบันทึกกองช่าง ที่ 140/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 63) 30 มี.ค. 63 6,200.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 63 5,620.00
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง จำนวน 39 คน จำนวน 3,549 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 107/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63 27,753.18
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5581 แพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 225/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 63 7,190.00
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกวางใหม่ถาวร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามขอบเชตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 63) 25 มี.ค. 63 30,700.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ สำนักงานปลัด ที่ 234/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 63 10,260.00
จ้างก่อสร้างพนัง คสล.(ต่อจากพนังเดิม) ขนาดสูง 2.50 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนางจันทร์ เสนาป่า หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 63 187,000.00
จ้างก่อสร้างพนัง คสล. ขนาดสูง 2.50 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาวรวม 13.50 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงกรและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่บ้านนายอุดม ใจงาม ถึงบ้านนายบุญช่วย กวางประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มี.ค. 63 153,000.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 91 คน จำนวน 12 วัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 086/2563 ลงวันที่ 28 ก.พ.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 63 7,185.36
ซื้อนมยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 39 คน จำนวน 39 วัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 108/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 63 11,894.22
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 227/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มี.ค. 63 17,570.00
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 39 คน จำนวน 38 วัน จำนวน 1,482 กล่อง วันที่ 19 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 108/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มี.ค. 63 11,589.24
ซื้อนมยธ.เอช.ที ชนิดกล่อง วันที่ 18 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 91 คน จำนวน 40 วัน จำนวน 3640 กล่อง รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ 109/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มี.ค. 63 28,464.80
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ 106/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 63 6,850.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ 108/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มี.ค. 63 4,280.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 104 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ หน้าบ้านนายประทีบ พูลสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสุรัตน์ มั่นคง หมู่ที่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สุงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 63) 9 มี.ค. 63 222,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโคางการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่บ้านนายชุม ทวีโล ถึง บ้านนายอาน ทาสี หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 63 67,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 39 คน จำนวน 22 วัน คนละ 20 บาท รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.พ. 63 17,160.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 39 คน จำนวน 22 วัน จำนวน 858 ถุง รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 087/2563 ลงวันที่ 28 ก.พ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.พ. 63 5,645.64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.30 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างตั้งแต่อาคารที่เก็บของ ถึงบ้าน ร.ต.ไพบูลย์ สายหยุด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ก.พ. 63 150,000.00
ซื้อชั้นวางของ 4 ชั้นโล่ง รายละเอียดตามบันทึกข้อควมกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ที่ 063/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ก.พ. 63 900.00
จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ที่ 54/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 63 580.00
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ก.พ. 63 6,500.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ 50/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 63 5,710.00
จ้างเหมาจัดขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ก.พ. 632,500.00
จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 633,000.00
จ้างซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 632,650.00
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารป้องกัน จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2563-30 เมษายน 2563 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63 21,000.00
จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 3 เดือน เริ่ม 3 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63 24,000.00
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารป้องกัน จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2563-30 เมษายน 2563 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63 21,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. หมู่ที่ ๕ และ ๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ ๔๑/๖๓ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ และขอบเจตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 63 14,820.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน ๓๙ คน รวม ๗๔๑ ถุง ของ ศพด. อบต.บ้านกวาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ ๔๓/๒๕๖๓ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 63 4,875.78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน ๑,๗๒๙ ถุง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ ๔๒/๒๕๖๓ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ม.ค. 63 11,376.82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลติกส์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 63 362,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ จุดก่อสร้างซอย ๒๕ ตั้งแต่บ้านนายประดิษฐ์ กวางกระโดด ถึงบ้านนายนาวิน ปี่กลอง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 63 143,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลติกส์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 63 362,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ จุดก่อสร้างซอย ๒๕ ตั้งแต่บ้านนายประดิษฐ์ กวางกระโดด ถึงบ้านนายนาวิน ปี่กลอง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 63 143,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามขอบเขตและคุณลักษณะที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 63 988,000.00
จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 5581 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 63 19,900.00
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศราฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 63 14,800.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งน้ำพาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่ที่นานายประสิทธิ์ กาศวิบูลย์ ถึงปากลำเหมืองเคาะ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 63 500,000.00
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 63 18,890.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายตาโครงการงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 63 5,690.00
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ม.ค. 63 5,000.00
จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล. สูง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.25 เมตร (ต่อจากพนังเดิม) พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่สาย หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 63 499,000.00
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ใดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 6 ม.ค. 63
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 483/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ม.ค. 63 3,480.00
ซื้อผ้าริ้ว รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัดที่ 34/63 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ม.ค. 63 8,000.00
ซื้อค่าวัสดุงานพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ม.ค. 63 7,680.00
จ้างจ้างเหมาดูแลระบบประปาพื้นที่ตำบลบ้านกวาง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ม.ค. 63 8,000.00
จ้างจ้างเหมาจัดทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ม.ค. 63 8,645.00
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 63 8,420.00
ซื้อจัดชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่างที่ 012/2563 ลงวันที่ 2 ม.ค 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ม.ค. 63 8,420.00
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 448/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 62 8,245.00
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 62 6,540.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 906 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,624 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ ซอย 22 หมู่ 2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธ.ค. 62 1,008,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 905 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บ้านนางอานูน สิงห์แก้วถึงบ้านนายสมัคร กวางเต้น หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ธ.ค. 621,008,000.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 23 คน จำนวน 22 วัน จำนวน 858 ถุง รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษาที่ 496/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 62 5,645.64
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 91 คน จำนวน 22 วัน รวม 2,002 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 62 13,173.16
จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 39 คน จำนวน 22 วัน ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ) 26 ธ.ค. 62 17,160.00
ซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมุ่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ธ.ค. 62 200,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 489/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธ.ค. 62 2,885.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 413 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,652 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ ตั้งแต่บ้านนายอนุวิทย์ กวางบ้าน ถึงบ้านนายณัฐกาญน์ กอบกอง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค. 62549,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแม่สาย ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.25 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างบริเวณที่นานายเสงี่ยม รัตนสุวรรณกุล ถึงที่นานายสุวิทย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ธ.ค. 62 500,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างราวกันภัย ขนาดยาว 120 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่คอสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงที่นานางไหล ให้พร หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62 280,000.00
จ้างก่อสร้างราวกันภัย ขนาดยาว 40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ระหว่างที่นานางกาญจนา อิทธิภิญโญ ถึงกำแพง ศพด. หมู่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธ.ค. 62 90,000.00
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่พิเศษ/2563 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 62 1,080.00
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 62 37,000.00
จ้างปรับปรุงสนามกีฬา อบต.บ้านกวาง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บริเวณสนามกีฬา อบต.บ้านกวาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 62 150,000.00
ซื้อค่าวัสดุงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 62 34,980.00
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ม.1 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 62 16,000.00
จ้างค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปาในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธ.ค. 62 8,000.00
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 62 9,530.00

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *